Packages – Parasieten Panel 2

Dientamoeba fragilis + Blastocystis hominis + Giardia lamblia + Cryptosporidium spp. + Entamoeba histolytica + Cyclospora cayetanensis