Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van Gezonde-Darmflora BV (Kvk nummer 78182689 en gevestigd te Hillegom aan de Hyacinthenlaan 2u), hierna te noemen “Gebruiker”, en een Wederpartij.

1.2 Onder “Wederpartij” wordt in deze voorwaarden verstaan iedere rechts- of natuurlijke persoon, die met de Gebruiker een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten.

1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de  bepalingen, waarvan niet is afgeweken, onverkort van kracht blijven.

1.4 Ingeval een of meer van de bepalingen in deze voorwaarden vernietigbaar of ongeldig zouden blijken, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal/zullen de betreffende bepaling(en) vervangen c.q. in- of aangevuld worden door een bepaling, die de strekking  en inhoud van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benadert en die wel geldig is.

1.5 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Wederpartij worden uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 2: Offertes en aanbiedingen

2.1 Alle offertes, aanbiedingen, productvermelding(en) op de website of in andere uitingen afkomstig van de Gebruiker zijn vrijblijvend. Daaraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij uit de offerte, aanbieding of uiting uitdrukkelijk het tegendeel voortvloeit.

2.2 Aanbiedingen of offertes kunnen nimmer worden opgevat of uitgelegd als advies. De Gebruiker gaat nimmer een advies- of behandelovereenkomst aan. De Gebruiker wenst geen andere informatie van de Wederpartij te ontvangen, anders dan strikt noodzakelijk voor het sluiten van de koopovereenkomst en levering van producten. Gebruiker zal ongevraagd toegezonden informatie ofwel retour zenden of ongelezen en zonder dat daaraan screening of onderzoek plaatsvindt, vernietigen.

2.3 Gebruiker kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden, indien de Wederpartij redelijkerwijs heeft kunnen begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.4 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst (op afstand)

3.1 Een reguliere overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Wederpartij van een offerte of aanbieding van de Gebruiker binnen de daarop gestelde termijn.

3.2 De Wederpartij wordt geacht woonplaats, ook voor de aflevering, te hebben gekozen op het adres dat de Wederpartij aan de Gebruiker kenbaar heeft gemaakt. Als op dat adres een onderneming is ingeschreven, waarvan de Wederpartij (mede)eigenaar, bestuurder/feitelijk leidinggever is of waarbij hij/zij in loondienst is danwel in diens opdracht of als vertegenwoordiger handelt, dan wordt –behoudens tegenbewijs- vermoed dat het om een zakelijke koop en geen consumentenkoop gaat.

3.3 Een koopovereenkomst op afstand (via de website of de webshop) komt tot stand door het volledig afronden van het bestelmenu op het betreffende medium (website, webApp,  mobiele App, etc.) van de Gebruiker en de aansluitende ontvangst door de Gebruiker van de bestelling. De Gebruiker is niet aansprakelijk voor het niet ontvangen van de bestelling als gevolg van gebreken aan of vertraging in de internetverbinding van een der partijen.

3.4 De Gebruiker is gerechtigd bestellingen te weigeren danwel nadere voorwaarden aan de levering te verbinden, indien Gebruiker zulks geraden acht. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Gebruiker dit binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling mede en is de overeenkomst, voor zover tot stand gekomen, ontbonden.

3.5 Een geldige reden voor de Gebruiker om te bestelling te weigeren of te annuleren is, dat het bestelde niet (volledig) op voorraad is en om die reden niet binnen de levertermijn zal kunnen worden geleverd.

Artikel 4: Particuliere Wederpartij

4.1 De Wederpartij, die als natuurlijke persoon handelt voor doeleinden die buiten bedrijfs- of beroepsactiviteiten vallen, heeft in geval van een op afstand tot stand gekomen overeenkomst gedurende 14 dagen na ontvangst van de goederen door de Wederpartij (of de bevoegde ontvanger) de mogelijkheid om de overeenkomst

zonder opgave van redenen schriftelijk volgens het daarvoor door de Gebruiker ter beschikking gesteld formulier te herroepen.

4.2 Het herroepingsrecht geldt niet voor goederen die:

  1. een beperkte houdbaarheid hebben, waaronder in ieder geval vallende alle goederen die in bevroren toestand en verzegeld worden afgeleverd aan de Gebruiker;
  2. wegens hygiëne of gezondheidsrisico’s na opening van de verpakking niet kunnen worden hergebruikt en derhalve verzegeld worden geleverd;

In alle gevallen waarin de verzegeling is verbroken en/of het geleverde product is ontdooid, kan niet worden herroepen.

4.3 De Wederpartij dient aansluitend binnen 14 dagen daarna conform instructies van de Gebruiker de ongebruikte en in nieuwstaat verkerende goederen aan de Gebruiker te retourneren.

4.4 De kosten die gepaard gaan met het retour zenden komen voor rekening van de Wederpartij.

Hangende de bedenktermijn dient de Wederpartij zorgvuldig met de geleverde goederen en de verpakking om te gaan.

4.5 De bewijslast van het tijdig inroepen en tijdig in origineel-/nieuwstaat retourneren van de goederen rust ingeval van betwisting door de Gebruiker op de Wederpartij.

4.6 Indien de Wederpartij (een gedeelte van) het aankoopbedrag betaald heeft, zal de Gebruiker het betaalde bedrag uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping terugbetalen onder de voorwaarde dat de goederen door de Gebruiker zijn terug ontvangen.

Artikel 5: Betaling

5.1 Betaling geschiedt vooraf middels overschrijving op de bankrekening van de Gebruiker, via iDeal, creditcard, Paypal etcetera, een en ander tenzij schriftelijk anders door Gebruiker aangegeven of overeengekomen.

Artikel 6: Levering

6.1 De Gebruiker zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de levering van goederen en erop toezien dat is voldaan aan de wettelijke waarborg dat de afgeleverde goederen aan de overeenkomst beantwoorden.

6.2 Levering vindt, mits voorradig, plaats binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst of zoveel eerder als mogelijk. Aan de levertermijnen kan de Wederpartij geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de Wederpartij geen recht op schadevergoeding.

6.3 In geval van producten die vallen onder de in artikel 4.2 vallende categorieën, zal de Wederpartij in kennis worden gesteld van het moment van verzending alsmede -zoveel als mogelijk- van de datum en tijdstip (c.q. -spanne) van aflevering. De goederen dienen binnen 24 uur na verzending in ontvangst te worden genomen. Indien aflevering niet mogelijk is in verband met aan de Wederpartij toe te schrijven omstandigheden, is de Gebruiker daarvoor alsmede voor de als gevolg daarvan ontstane onbruikbaarheid van de geleverde producten niet verantwoordelijk.

Artikel 7: Garanties

7.1 De Gebruiker staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid.

7.2 De garantie geldt niet indien i) de consument de geleverde producten zelf (of door derden heeft laten) prepareren en/of bewerken en indien ii) de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de Gebruiker en/of op de verpakking vermeld zijn.

7.3 Op de (aard, toepassing, werking van) de door de Gebruiker aan de Wederpartij geleverde goederen wordt, gegeven de natuurlijke samenstelling ervan, geen garantie gegeven.

7.4 De Wederpartij verklaart door aankoop van enig product van de Gebruiker, het product geheel en al voor eigen rekening en risico te gebruiken. De Wederpartij zal het aangekochte product alleen voor zichzelf aanwenden en niet aan derden ter beschikking stellen en voorts het buiten bereik van minderjarigen te houden.

7.5 Ontevredenheid over (gebrek aan of mate van) werking van het van Gebruiker gekochte is geen reden tot herroeping of ontbinding van de koopovereenkomst.

7.6 Afwijking van door de Gebruiker aangeleverde gebruiks-/toedienmethode of elk ander onoordeelkundig of afwijkend gebruik is geheel en al voor rekening en risico van de Wederpartij. De Wederpartij blijft te allen tijde zelf aansprakelijk voor alles wat op enige wijze met zijn of haar gezondheidssituatie verband houdt in relatie tot de aangekochte goederen en zal bij twijfel een arts raadplegen.

7.7. De Wederpartij heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de goederen aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit volgens de Wederpartij niet het geval is, dient de Gebruiker daarvan in ieder geval binnen 7 werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en met opgave van redenen in kennis te worden gesteld.

7.8 De Gebruiker zal de klacht intern binnen 14 dagen na ontvangst van de reclamatie/klacht inhoudelijk afhandelen.

7.9 Tijdige reclamatie schort de betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval gehouden tot afname en betaling van overig bestelde zaken.

7.10 Indien komt vast te staan dat een klacht/reclamatie ongegrond is, dan komen de (onderzoeks)kosten die daardoor zijn ontstaan aan de zijde van Gebruiker integraal voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1 Gebruiker is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor:

– (de gevolgen van) afwijkend gebruik, het (gebrek of nadelige) werking of neveneffecten/bijwerkingen;

– de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor de door de Wederpartij beoogde individuele toepassing, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de goederen;

– schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de Gebruiker is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens en/of instructies;

– schade, die het gevolg is van gebrekkige of niet tijdige levering van de goederen aan de Wederpartij en/of van de toeleveranciers aan de Gebruiker;

– overmacht zoals elders in deze voorwaarden omschreven.

8.2 Voor zover de Gebruiker aansprakelijk is, is deze beperkt tot uitsluitend directe schade, waaronder wordt verstaan:

– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de (directe) schade;

– de redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Gebruiker toegerekend kunnen worden;

– de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade.

8.3 Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder onder andere maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade (in de breedste zin van het woord), gederfde winst of inkomen, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.

8.4 Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot maximaal het aankoopbedrag van het goed, dat de oorzaak van de schade is.

Artikel 9: Overmacht

9.1 Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij, indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

9.2 Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, verstaan alle van buiten komende en van de wil van partijen onafhankelijke oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen (verder) na te komen, waaronder onder meer, maar niet uitsluitend werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel of hulppersonen van de Gebruiker, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in-, uitvoer en leververboden, contingenteringen en bedrijfsstoringen bij ons c.q. bij onze leveranciers, politieke problemen die tot aanvoerstagnatie leiden, alsmede wanprestatie door onze leveranciers.

9.3 Gebruiker heeft het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.

9.4 Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

9.5 Indien Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze alsnog zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 10: Verjaringstermijn

10.1 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren van de Wederpartij jegens Gebruiker en de hem bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar. Indien de Wederpartij niet binnen 1 jaar nadat hij in redelijkheid van het bestaan ervan op de hoogte kon zijn, deze in rechte aanhangig maakt is het vorderingsrecht verjaard en vervalt de bevoegdheid daartoe.

10.2 Het vorenstaande is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gebaseerd op de stelling dat de afgeleverde goed(eren) niet aan de overeenkomst beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren mutatis mutandis door verloop van twee jaar nadat de Wederpartij de Gebruiker van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.

Artikel 11: Vrijwaring

11.1 De Wederpartij vrijwaart Gebruiker voor aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst en/of het gebruik van de geleverde goederen schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Gebruiker toerekenbaar is.

11.2 Indien Gebruiker uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Gebruiker zowel in als buiten rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.

11.3 Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Gebruiker, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade die daardoor aan de zijde van Gebruiker en derden ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

Artikel 12: Toepasselijk recht en geschillen

12.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen de Wederpartij en de Gebruiker gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing, ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd en/of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij in het buitenland woonplaats en/of zijn (statutaire) zetel heeft. 12.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

12.3 De rechtbank Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen, voortvloeiende uit tussen de Gebruiker en de Wederpartij gesloten overeenkomsten c.q. rechtsrelaties. Ter vermijding van onnodig te maken juridische kosten, zullen partijen zich in voorkomend geval tot het uiterste inspannen om een gerezen geschil in onderling overleg buitengerechtelijk te beslechten.