Shop

Parasieten Panel 2 (PCR)

121,00

Dientamoeba fragilis + Blastocystis hominis + Giardia lamblia + Cryptosporidium spp. + Entamoeba histolytica + Cyclospora cayetanensis